hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen

Bony na Innowacje dla MŚP

Bony na Innowacje dla MŚP

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH 2 OSI PRIORYTETOWEJ: "WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I"

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DZIAŁANIA 2.3 "PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW"
PODDZIAŁANIA 2.3.2 "BONY NA INNOWACJE DLA MŚP"

Tytuł projektu:
"Modernizacja konstrukcji sortownika wibrowalcowego do separacji materiałów trudnoprzesiewalnych"

Nr Umowy: Umowa nr POIR.02.03.02-24-0050/17-00

Cel projektu: Celem projektu jest zakup usługi od jednostki naukowo-badawczej polegającej na znaczącym ulepszeniu sortownika wibrowalcowego. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby producentów surowców mineralnych w zakresie urządzeń stosowanych do procesu klasyfikacji wstępnej bez użycia jako medium separującego wody. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia potencjału innowacyjnego firmy oraz zdywersyfikuje jej działalność, w oparciu o innowacyjny na rynku produkt. Dzięki aplikacji do procesu produkcyjnego opracowanych w ramach projektu nowych rozwiązań konstrukcyjnych Wnioskodawca wprowadzi na rynek znacząco ulepszony produkt, co zaowocuje wzrostem przychodów firmy oraz ekspansję firmy na nowe rynki na poziomie krajowym i europejskim.

Planowane efekty: Znaczące obniżenie energochłonności i efektywności pracy urządzenia w trakcie jego eksploatacji, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną u przyszłego użytkownika. Wdrożenie do praktyki gospodarczej zmodernizowanego urządzenia przyczyni się do osiągnięcia wymiernych efektów środowiskowych w postaci ograniczenia np. ilości niesortu (mas ziemno-skalnych) deponowanego w środowisku.

Wartość projektu: 394.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 334.900,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2018 - 31 maja 2019

Projekt realizowany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego